Pomysłowy Żoliborz

Regulamin

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OTWARTEGO PORTALU RZĄDOWEGO

Regulamin korzystania ze strony Pomysłowy Żoliborz

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem strony Pomysłowy Żoliborz, opracowanej na potrzeby przeprowadzania zadania publicznego finansowanego przez m.st. Warszawę „Pole dla pomysłów - stworzenie oraz testowanie pilotażowego mechanizmu wspierania na Żoliborzu międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji pomysłów dla społeczności lokalnej”, zwanej dalej „stroną” jest Fundacja Pole Dialogu z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000378360, posiadająca następujący NIP: 5222972781 oraz REGON: 142815249.

Administratorem danych osobowych użytkowników i użytkowniczek strony jest Fundacja ePaństwo, z siedzibą w Zgorzale, adres: ul. Pliszki 2B/1, 05-500 Mysiadło, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000359730, posiadająca następujący NIP: 1231216692 oraz REGON: 142445947.

1.2. Administrator udostępnia możliwość korzystania ze strony bezpłatnie dzięki wykorzystaniu narzędzi open source

1.3. Rozpoczęcie korzystania ze strony jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

1.4. Administrator udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej: kontakt@poledialogu.org.pl.

1.5. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia strony, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez link "Regulamin".

 

2. Rodzaje i zakres usług

2.1. Strona Pomysłowy Żoliborz umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:

  • Dodawanie pomysłów,
  • Przeglądanie dodanych pomysłów,
  • Komentowanie pomysłów,
  • Wyrażenie poparcia dla pomysłów i komentarzy, w tym dołączanie do pomysłów

2.2. Dodawanie pomysłów, ich komentowanie i wyrażania poparcia wymaga założenia konta i zalogowania się na stronie.

2.3. Na stronie mogą znajdować się inne treści związane z realizacją działań wokół Pomysłowego Żoliborza, w szczególności narzędziownik aktywisty, informacje o projekcie, informacje o mentorach, aktualności.

 

3. Wymagania techniczne

3.1. Aby skorzystać ze strony użytkownik powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu, w tym skrzynki e-mail oraz posiadać zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek: Microsoft Internet Explorer 10 lub nowszej wersji, Mozilla Firefox w wersji 17.0.9 lub nowszej wersji, Opera 15 lub nowszej wersji, Google Chrome 30 lub nowszej wersji, Apple Safari 5.1 lub nowszej wersji.

3.2. Zastrzegamy sobie prawo do krótkotrwałej przerwy w działaniu strony lub poszczególnych funkcjonalności z przyczyn technicznych.

 

4. Zasady korzystania

4.1. Korzystając ze strony użytkownik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

4.2. Administrator jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści co, do których powziął wiadomość, iż są bezprawne, wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, naruszające w jakikolwiek sposób prawa należące do osób trzecich, zawierające treści erotyczne oraz zawierające przekazy reklamowe kierujące do działań komercyjnych niezwiązanych z działalnością Pomysłowy Żoliborz.

4.3. Użytkownik, który korzysta ze strony w sposób naruszający postanowienia punktu 4.2 podlega ograniczeniom w korzystaniu ze strony, obejmującym: usunięcie materiałów lub danych, zablokowanie lub usuniecie konta użytkownika.

4.4. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z funkcjonowaniem serwisu należy składać na adres: kontakt@poledialogu.org.pl.

 

5. Zobowiązania i odpowiedzialność Administratora

5.1. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub inne szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów ze strony i ich dalszą eksploatacją.

5.2. Użytkownicy strony publikują treści, w tym komentarze oraz zdjęcia wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 

6. Własność intelektualna

6.1. Zdjęcia zamieszczone przez Administratora są jego własnością. Wypracowane przez Administratora treści udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

6.2. Prawa do rozwiązań programistycznych strony są udostępnione na licencji

6.3. W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych na stronie użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

6.4. Użytkownik, udostępniający na stronie jakiekolwiek materiały innym użytkownikom udziela Administratorowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na wszelkich polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

7. Ochrona prywatności

7.1 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Pełne informacje w tym zakresie znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej po kliknięciu w link „Polityka prywatności”.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja ePaństwo, z siedzibą w Zgorzale, adres: ul. Pliszki 2B/1, 05-500 Mysiadło, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000359730, posiadająca następujący NIP: 1231216692 oraz REGON: 142445947.

Pana/Pani dane na podstawie umowy powierzenia przetwarza również Fundacja Pole Dialogu z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000378360, posiadająca następujący NIP: 5222972781 oraz REGON: 142815249.

2. Fundacja przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu sprawozdawczości, kontroli, promocji i monitoringu zadania publicznego finansowanego przez m.st. Warszawę „Pole dla pomysłów - stworzenie oraz testowanie pilotażowego mechanizmu wspierania na Żoliborzu międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji pomysłów dla społeczności lokalnej” oraz na podstawie zgody.

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji lub/i formularzu dodawania pomysłu jest dobrowolna. Może Pan/Pani ją w każdym momencie wycofać. Nieudzielenie tej zgody może spowodować brak możliwości korzystania z rozszerzonych funkcji strony Pomysłowy Żoliborz.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Pana/Pani dane osobowe pozyskane na podstawie zgody Fundacja będzie przetwarzała do czasu aż cofnie Pani/Pan zgodę.

6. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do Urzędu m.st. Warszawy i Urzędu Dzielnicy Żoliborz w celu kontroli i sprawozdawczości. Dane te nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane te mogą być przetwarzane w sposób automatyczny oraz nie będą profilowane.

 

8. Postanowienia końcowe

8.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 roku.

8.2. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania ze strony mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8.3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania ze strony Pomysłowy Żoliborz, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

sponsors