Pomysłowy Żoliborz

Inicjatywa Lokalna

Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy samorządu z mieszkańcami.

Służy wspólnej realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności. Jeśli masz pomysł na konkretne, ważne dla swojej okolicy działania i chcesz zaangażować się w ich wykonanie, możesz złożyć do Urzędu m.st. Warszawy wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Wnioski muszą dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności budowy, rozbudowy lub remontów dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz
 • obiektów architektury – należy pamiętać, że obiekty te muszą należeć do miasta i nie mogą być prywatne,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • edukacji, oświaty i wychowania, w tym nauki i szkolnictwa wyższego,
 • działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, w tym wspierania i upowszechniania kultury fizycznejj oraz turystyki i krajoznawstwa,
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach,a także ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Inicjatywa lokalna jest dobrym narzędziem do organizowania działań miękkich, związanych z małą infrastrutkurą czy wydarzeń sąsiedzkich.

Wkład grupy mieszkańców może przybrać formę:

 • pracy społecznej – określcie, ile osób będzie zaangażowanych, ile godzin na to poświęcą i jaki będzie charakter tej pracy;
 • wkładu rzeczowego – zastanówcie się, jakie rzeczy mogą być przekazane lub użyczone do realizacji wydarzenia (np. materiały budowlane, sadzonki, narzędzia, projekty graficzne, scenariusz);
 • wkładu finansowego – oszacujcie sumę pieniędzy, którą możecie dołożyć do realizacji pomysłu, wpłacając ją na rachunek Urzędu m.st. Warszawy.

W kontakcie z urzędem określ, jakiej pomocy oczekujesz. W ramach inicjatywy lokalnej urząd może:

 •     zakupić niezbędne usługi i materiały;
 •     użyczyć przestrzeń;
 •     użyczyć sprzęt.

Na Żoliborzu koordynatorką inicjatywy lokalnej jest pani Anna Orzechowska, z którą można skontaktować się telefonicznie: 22 443 88 95 lub mailowo: aorzechowska@um.warszawa.pl.

sponsors