Pomysłowy Żoliborz

Otwarte konkursy ofert i małe granty

Mieszkaniec lub grupa mieszkańców może nawiązać w celu realizacji swojego pomysłu kontakt z organizacją pozarządową. Organizacje te mogą otrzymywać na realizację zadań publicznych wsparcie finansowe ze strony Urzędu Miasta (w przypadku działań ogólnomiejskich) lub Urzędu Dzielnicy (w przypadku działań dzielnicowych). Wsparcie to może pokryć część kosztów zadania lub, w niektórych przypadkach, całość tych kosztów. 

Wsparcie finansowe organizacja może otrzymać na dwa sposoby:

- poprzez otwarty konkurs ofert, ogłaszany w formie uchwały zarządu dzielnicy (lub zarządzenia prezydenta);

- w ramach tzw. małych grantów do 10 tys. PLN, na zadania, których termin realizacji nie jest dłuższy niż 90 dni (wnioski można składać w sposób ciągły do urzędu dzielnicy lub odpowiedniego biura urzędu miasta).

Dofinansowania nie mogą otrzymać pojedynczy mieszkańcy lub grupy nieformalne.

Dla grup mieszkańców tworzony jest program Towarzyskie Sąsiedztwo, w którym w roku 2019 i 2020 ma zostać przyznanych łącznie 50 minigrantów na działania sąsiedzkie, których koszt nie przekroczy 2 tysięcy złotych.  

sponsors