Pomysłowy Żoliborz

Polityka prywatności

Polityka prywatności portalu pomyslowyzoliborz.pl

Rejestrując się na stronie Pomysłowy Żoliborz, dostępnej pod adresem www.pomyslowyzoliborz.pl, a tym samym uczestnicząc w naszych działaniach, przekazujesz nam swoje dane osobowe.

Dbamy o prywatność naszych użytkowników i użytkowniczek, dlatego przykładamy dużą wagę do ochrony Twoich danych. Chcemy w jednym miejscu poinformować Cię o celu i zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych – znajdziesz tutaj również informacje o uprawnieniach, z których możesz skorzystać.

Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem ze strony Pomysłowy Żoliborz przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Nasza strona nie korzysta z Plików Cookies, dlatego Polityka Prywatności którą czytasz to jedyny dokument zbierający zasady przetwarzania danych osobowych. Nie stworzyliśmy odrębnej Polityki Plików Cookies.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych, jest Fundacja ePaństwo, z siedzibą w Zgorzale, adres: ul. Pliszki 2B/1, 05-500 Mysiadło, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000359730, posiadająca następujący NIP: 1231216692 oraz REGON: 142445947.

Twoje dane na podstawie umowy powierzenia przetwarza również Fundacja Pole Dialogu z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000378360, posiadająca następujący NIP: 5222972781 oraz REGON: 142815249.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta Pomysłowy Żoliborz dostępnego na stronie www.pomyslowyzoliborz.pl lub w trakcie dodawania pomysłu lub komentowania innych pomysłów. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, którą wtedy wyraziłeś/aś.

W jakim celu i jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzane przez nas dane osobowe są niezbędne w celu sprawozdawczości, kontroli, promocji i monitoringu zadania publicznego finansowanego przez m.st. Warszawę „Pole dla pomysłów - stworzenie oraz testowanie pilotażowego mechanizmu wspierania na Żoliborzu międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji pomysłów dla społeczności lokalnej”. Przetwarzamy je również w celu:

  • umożliwienia zgłoszenia Twojego pomysłu,
  • zaproszenia Cię na spotkania towarzyszące i spotkania z mentorem/mentorką,
  • poinformowania Cię, że pojawiły się nowe komentarze pod Twoim pomysłem,
  • wyrażenia poparcia dla pomysłów innych,
  • prowadzenia ewaluacji, która pozwoli nam na usprawnienie procesu w kolejnych edycjach i wypracowanie rekomendacja dla Urzędu m.st. Warszawy.

Jeśli się na to zgodziłeś/aś, przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu:

Wysyłania do Ciebie informacji o przebiegu działań skupionych wokół Pomysłowego Żoliborza, działań Fundacji Pole Dialogu oraz Urzędu Dzielnicy Żoliborz.

Twoje dane osobowe pozyskane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres kontakt@poledialogu.org.pl zawierający wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych wraz z Twoimi danymi pozwalającymi na identyfikację.

Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?

W celu przeglądania pomysłów innych, narzędziownika i informacji ogólnych o Pomysłowym Żoliborzu, podanie danych nie jest obowiązkowe.

Jeżeli chcesz dodać swój pomysł, skomentować pomysł innych lub wyrazić poparcie, wymagamy podania danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji lub/i formularzu dodawania pomysłu.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety, nie będziesz mógł skorzystać z rozszerzonych funkcji strony Pomysłowy Żoliborz.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

a) Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

- wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:

- zakwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych,

- przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z celem, dla którego zostały zebrane,

- wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy jesteś dzieckiem.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane do Urzędu m.st. Warszawy oraz Urzędu Dzielnicy Żoliborz w celu kontroli i sprawozdawczości z realizacji zadania publicznego „Pole dla pomysłów - stworzenie oraz testowanie pilotażowego mechanizmu wspierania na Żoliborzu międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji pomysłów dla społeczności lokalnej”. Dane te nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Co zrobić, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Więcej informacji o zasadach ochrony danych osobowych, przysługujących prawach oraz sposobie ich dochodzenia uzyskają Państwo, kontaktując się z Fundacją: kontakt@poledialogu.org.pl, tel.: +48 737 464 853.

sponsors